مارس 2, 2022

نمایندگان

آوریل 5, 2020
عمر مفید لنت

خطرات آزبست


با این که دستورالعمل مشخصی برای تعویض لنت ترمز وجود ندارد، اما معمولا پس از طی ۸۰ هزار کیلومتر لنت‌های ترمز فرسوده می‌شوند و در صورت کند شدن سیستم ترمز باید آن را تعویض کرد. عمر مفید لنت ترمز بیش از هرچیزی به سبک رانندگی...